Gratis fragt på ordre over 2000
| Levering på 2-3 dage (pånær enkelte produkter)

Handelsbetingelserne herunder er gældende for online køb af varer hos fibemamaster.dk

Generelle oplysninger

Juridisk navn:
Fibema Cold Master ApS

Organisationsform:
Fibema Cold Master ApS er et anpartselskab og det har vi været siden 2020

CVR-nr:

41766093

Adresse:

Baldershøj 27, 2635 Ishøj

E-mailadresse:

Info@fibema.dk

Telefonnummer:

31 20 25 22

PRISER OG BETALING

Alle priser er netto kontant.

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og eksklusive 25% moms. Fibema.dk forbeholder sig retten til udsolgte varer, prisændringer og eventuelle fejl på hjemmesiden. Alle priser er eksklusive montering, opstilling, transport, andre skatter og afgifter, som Fibema ApS er forpligtet til at opkræve hos kunden. Ekstra ydelser, såsom levering og installation, betales af slutbrugeren som et tilvalg på hjemmesiden.

Hvis der opstår stigninger i råvarepriser, arbejdsløn i henhold til overenskomst, skat, toldsatser, import- eller eksportafgifter, kurs- eller valutaændringer eller andre forhold, der er uden for Fibemas kontrol, mellem ordrebekræftelse, tilbud, bestilling og levering, har Fibema ret til at justere prisen i overensstemmelse hermed og angive årsagen til prisstigningen. Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav mod Fibema ApS på leverandørens faktura.

Beskyttelse af oplysninger

Vi behandler alle kundeoplysninger fortroligt og videregiver ikke kundeoplysninger til tredjepart uden kundens udtrykkelige samtykke.

Ordrebekræftelse

Du får en kvittering for din bestilling på din skærm, og derefter sender vi endnu en kvittering til dig via e-mail til den oplyste e-mail adresse. Ansvaret for e-mail adressens rigtighed og at den er teknisk funktionsdygtig påhviler dig som indehaver/bruger/ansvarlig af e-mail adressen. Disse handelsvilkår indgår som en del af ordrebekræftelsen, så det er uomtvisteligt hvilke vilkår der var gældende på købstidspunktet.

Betaling og sikkerhed

Der er tre betalingsmuligheder at vælge mellem på vores hjemmeside:

Du skal være mindst 18 år, før du kan bestille online hos os.

Vi trækker først betalingen på dit betalingskort, når varen er, eller har været forsøgt, leveret til modtager, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på localflowers.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere ordren for dig.

Personoplysningerne registreres hos fibemamaster.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Indehaveren af fibemamaster.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til localflowers.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos localflowers.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til localflowers.dk via e‑mail.

Cookies

På fibemamaster.dk anvendes cookies med det formål at optimere websites og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan, afhænger af din browser.

Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på fibemamaster.dk hvilket betyder, at et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websites det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere fibemamaster.dk

Anvendelsesområde:

1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på sælgers levering af varer og tjenesteydelser i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.

2. I øvrigt finder købeloven og dansk rets almindelige regler anvendelse.

3. Betingelserne i nærværende “Salgs- og leveringsbetingelser” er gældende for ethvert salg fra sælgeren. Dette gælder også, selvom køberen under købsforhandlingerne eller købers udbudsmateriale eller i købers bekræftelse af købet overfor sælgeren har anført andre vilkår for købet, idet alle sådanne vilkår betragtes som bortfaldet ved sælgers endelige tiltrædelse af købet, med mindre sælger heri udtrykkeligt gengiver de enkelte betingelser, der pålægger sælgeren andre eller anderledes formulerede vilkår, der i det konkrete tilfælde stiller sælgeren ringere end de i nærværende “Salgs og leveringsbetingelser” anførte.

Betalingsvilkår:

1. Med mindre andet er aftalt, betales der kontant ved levering.

2. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes der renter med 2%.

3. Hele den til enhver tid værende restgæld med mulige renter og omkostninger etc. er straks forfalden til skadesløs betaling, såfremt køberen misligholder nogen køberen i medfør af nærværende salgs og leveringsbetingelser på hvilende forpligtelser eller såfremt køberen standser sine betalinger, indleder forhandlinger om akkord, moratorium eller anden almindelig kreditordning eller indgiver konkursbegæring eller såfremt køberen bliver ude af rådighed over sit bo eller træder i likvidation, eller såfremt køberens forhold i øvrigt uanset årsagen hertil er eller udvikler sig således, at der er nærliggende mulighed for, at sælgeren ikke til de aftalte forfaldstider vil modtage de aftalte sikkerhedsstillelser eller betalinger.

Ejendomsforbehold

1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de i henhold til nærværende tilbud/ordrebekræftelse omhandlende varer, indtil hele købesummen inkl. renter og eventuelle omkostninger er fuldt betalt.

Emballage

1. Med mindre andet er aftalt, omfatter de i tilbud og aftaler anførte priser udgifterne til sådan emballage eller anden beskyttelse, som under normale transportforhold kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen, indtil den kommer frem til det i aftalen angivne sted.

2. Såfremt køberen måtte ønske en anden emballage end den i punkt 4.1. nævnte, f.eks. p.g.a. forventet søtransport, gentagne omladninger, eksportforsendelse eller varens udendørs opbevaring, leveres en sådan emballage alene efter forudgående særskilt aftale med sælgeren herom, og køberen faktureres alle omkostninger herved.

3. Emballage skal ikke returneres til sælger og godtgøres ikke.

Reklamation

2 års reklamationsret efter gældende købelov

Forsinkelse med levering

1. Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse med leveringen, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure eller øvrige omstændigheder uden for sælgers kontrol, herunder import- og/eller eksportforbud samt arbejdskonflikter af enhver art.

2. Hindres mangel fri eller rettidig levering midlertidigt som følge af de nævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringernes varighed. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig.

3. I tilfælde af forsinkelse som følge af de under pkt. 4.1 nævnte omstændigheder skal enhver af parterne være berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden part at hæve aftalen, når forsinkelsen har varet ud over 3 måneder. 4. I øvrige tilfælde af forsinkelse kan køber hæve aftalen, såfremt sælger ikke har foretaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom fra køber.

Leveringstid og forsendelsesmetode

Fibema tilbyder 2-3 dags levering på nær enkelte produkter. Vi sender alle vores produkter med enten GLS eller Postnord.

Afprøvning af det leverede

1. Sælgeren indestår kun for den leverede enheds specifikationer efter udtrykkelig aftale. Såfremt køberen ønsker enhedens specifikationer afprøvet skal han give sælgeren et sådant varsel, at en repræsentant for denne kan overvære prøven, ligesom sælgeren forinden prøvens afholdelse skal have adgang til at gennemgå enheden med henblik på at konstatere, at denne er i god og kontraktmæssig stand. Sælgeren kan forlange, at afprøvningen finder sted hos denne uden udgift for sælgeren.

2. Såfremt leverancen ved prøven ikke er i overensstemmelse med det udtrykkeligt aftalte, skal sælgeren så hurtigt som muligt sørge for, at leverancen bringes i overensstemmelse med aftalen. Afvigelser indenfor de tolerancer, normregulerede områder accepterer og ellers indenfor +/- 10 betragtes dog som rigtig og kontraktmæssig opfyldelse.

3. Køberen bærer alle med prøven forbundne omkostninger, med mindre det ved denne konstateres, at den leverede enhed ikke er i overensstemmelse med aftalen, jf. punkt 7.1.

Mangler

1. I tilfælde af at der inden for 12 måneder efter levering konstateres oprindelige mangler ved det leverede, er sælger forpligtet til at foretage omlevering, efter levering eller udbedring. Sælger kan kræve at foretage udbedring frem for omlevering eller efter levering, såfremt dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber.

2. Køber kan hverken hæve handelen helt eller delvist eller kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning, medmindre sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt.

Produktansvar

1. Sælger er kun ansvarlig for produktskader i forhold til køber, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger. Idet omfang det lovligt kan vedtages, kan sælgers erstatningsansvar aldrig overstige 25 fraskriver sælger sig ethvert produktansvar.

2. Medmindre det godtgøres, at sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, er sælger ikke produktansvarlig for følgende tingskader: ▪ Skader på fast ejendom eller løsøre som indtræder, medens det leverede er i købers besiddelse. ▪ Skader på produkter, der er fremstillet af køber. ▪ Skader på produkter, hvori de af køber og/eller tredjemand fremstillede produkter tillige indgår.

3. I det omfang sælger, måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar ved ovennævnte bestemmelser er begrænset i forhold til køber.

Ansvarsbegrænsning

1. Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller tab ved købers misligholdelse af sine forpligtelser over for tredjemand medmindre sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.

Værneting

1. Enhver tvist mellem sælger og køber vedrørende nærværende kontrakts tilblivelse, forståelse eller gennemførelse skal efter sælgers valg afgøres ved Sø- og Handelsretten i København eller ved købers almindelige værneting. I begge tilfælde med sædvanlig appeladgang.